CONTENTS
 
 
 
BIOLOGICAL RESEARCH
 
 
 
Fedorenko O. Yu., Boyarko E. G., Iskalieva D. R., Toshchakova V. A., Chasovskikh A. V., Ivanova S. A. (Tomsk) Study of association of polymorphic variants of serum and glucocorticoid-inducible kinase 1 GENE with alcoholism ………………………………………………………………….……….
Markova E. V., Starostina M. V., Mikhnevich N. V., Kozlov V. A. (Novosibirsk) EFFECTS OF IMMUNOMODULATOR DRUGS ON DEVELOPMENT OF CHRONIC OPIATE DEPENDENCE IN EXPERIMENTAL ANIMALS …………
Toshchakov S. V., Dominova I. N., Brazhkina E. A., Bogdanov E. A., Samarov N. I., Mozhey O. I., Melashchenko E. S.(Kaliningrad) Genetics of psychiatric disorders: role of retrotransposition and AID/ APOBEC RNA editing proteins (overview) …………………………………………………………………………..
 
 
5
 
9
 
 
13
 
 
CLINICAL PSYCHIATRY
 
 
 
Schastnyy E. D., Semke A. V., Rakhmazova L. D., Simutkin G. G., Lebedeva E. V., Nevidimova T. I. Rozin A. I., Chernysheva K. G., Shepenev A. M., Shakhurova N. I. (Tomsk) BIOLOGICAL AND CLINICAL-SOCIAL MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF AFFECTIVE DISORDERS (RESULTS OF COMPLEX THEME OF RESEARCH WORK OF MENTAL HEALTH RESEARCH INSTITUTE SB RAMSCI, 2009—2012)………………………………..……
Semke A. V., Danilenko O. A., Zinchuk M. S. (Tomsk) Rehabilitation of patients with schizophrenia and schizotypal disorder with hysteroform symptoms …………………………………………………..
Maruta N. A., Fedchenko V. Yu., Perchatkina O. E. (Kharkov, Tomsk) Contemporary aspects of neurosogenesis of dissociative disorders ……………………………………………………………………………….
Semke A. V., Mikilev F. F. (Tomsk) Clinical and social characteristics of patients with schizophrenia spectrum disorders with severe hypochondriac SYMPTOMS ……………………………….
Mikilev F. F., Semke A. V., Kornetova E. G. (Tomsk) Clinical and social characteristics of patients with schizophrenia spectrum disorders with severe hypochondriac symptoms ………………
 
 
 
18
 
28
 
33
 
40
 
44
   
GERONTOPSYCHIATRY
 
 
 
Druz V. F., Shlafer M. I., Oleynikova I. N., Alimova L. V. (Orenburg) Attitude towards lonely living of mentally ill elderly patients and factors that cause the given family states ..………………
 
48
   
ECOLOGICAL PSYCHIATRY
 
   
Kolmogorova V. V., Buykov V. A. (Chelyabinsk) Clinical options for formation of post-traumatic stress disorder among the exposed population of the South Ural radiation Accidents .....
Buykov V. A., Kolmogorova V. V. (Chelyabinsk) Phrenopathy with organic manifestations typical for population injured in the result of radiation incidents in South Ural ……………………….
 
53
 
58
   
PSYCHOSOMATIC DISORDERS
 
   
Prilensky B. Yu., Kashuba E. A., Bukhna A. G. (Tyumen) Borderline mental disorders and clinical laboratory characteristics of patients with chronic hepatitis C ………………………………………
 
62
   
EPILEPTOLOGY
 
 
 
UsyukinaMV., ShakhbaziTA., KornilovaSV., KharitonenkovaEYu(Moscow) Systematization and differential diagnostics of Schizophreniform Epilepsy disorders ……………………………………..
Grebenyuk O. V., Alifirova V. M. Svetlik M. V. (Tomsk) COHERENT RELATIONS OF EEG RHYTHMS DURING CHANGE OF FUNCTIONAL STATES IN ADULTS WITH LOCALLY CONDITIONED EPILEPSY ……………………….
 
67
 
71
   
PSYCHOPHARMACOTHERAPY
 
 
 
Dresvyannikov V. L., Voevoda O. A. (Novosibirsk) Assessment of Treatment Resistant Schizophrenia … 77
   
ETHNOPSYCHIATRY
 
 
 
Maerker V., ИвановаСА. (Hamburg, Tomsk) ETHNOCULTURAL INVESTIGATIONS OF MENTAL HEALTH IN SIBERIA: 15 YEARS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ETHNOPSYCHOLOGISTS AND ETHNOPSYCHOTHERAPISTS ………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
83
   
News of psychiatry ………………………………………………………………………………………………………. 87
   
Obituary ………………………………………………………………………………………………………………………… 88