Prof. S. A. Altynbekov

Almaty

M.D. I. A. Artemyev

Tomsk

M.D. M. F. Belokrylova

Tomsk

Prof. S. Villasenor Bayardo

Mexico

Prof. N. V. Govorin

Chita

Prof. P. Johnson

USA

Prof. V. L. Dresvyannikov

Novosibirsk

Prof. G. V. Zalevsky

Kaliningrad

Prof. Ts. P. Korolenko

Novosibirsk

Prof. E.M. Krupitsky  Saint Petersburg

Prof. F. Lang

Germany

Prof. A. Loonen

the Netherlands

Prof.N. А. Maruta

Kharkiv

Prof.V. D. Mendelevich

Kazan

Prof. P.V. Morozov Moskow

Prof. Yu. V. Popov

S-Petersburg

Prof. K.Yu. Retyunsky

Yekaterinburg

Prof. N. Sartorius

Switzerland

Prof. A. M. Seledtsov

Kemerovo

M.D. I. Ya. Stoyanova

Tomsk

Prof. A.V. Sakharov 

Chita

Prof. M. G. Uzbekov

Moscow

Prof. I. G. Ulyanov

Vladivostok

Prof. Hu Jian  China

Prof. L. Erdenebayar

Mongolia